top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

www.madeby-design.com

ORAZ POLITYKA COOKIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego madeby-design.com  i ma charakter informacyjny.

 2. Polityka Prywatności została sporządzona na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

 3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

II. DEFINICJE
 1. Administrator - administrator Serwisu i administrator danych osobowych Użytkowników, tj. spółka Dom Pomysłów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-710), ul. Idzikowskiego 2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000920007, NIP: 5213938477, REGON: 38989883800000.

 2. Pliki cookies - dane dotyczące wizyty w Serwisie, w szczególności: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

 3. Polityka Prywatności - niniejszy dokument.

 4. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 5. Serwis - strona internetowa madeby-design.com umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z usług Administratora.

 6. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

III. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych jest spółka Dom Pomysłów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: made.office.by@gmail.com.

 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą:
                a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz udostępnienia treści zgromadzonych w Serwisie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
                b) w celu udostępnienia formularza kontaktowego na potrzeby identyfikacji Użytkownika oraz udzielania odpowiedzi na zapytania i treści sformułowane w formularzu - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
                c) w celach analitycznych i statystycznych, na potrzeby zbadania preferencji Użytkowników oraz poprawy jakości oferowanych Usług - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
                d) w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania - art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);
                e) w celach marketingowych Administratora, podmiotów współpracujących i podmiotów upoważnionych, na potrzeby analizy i personalizacji ofert usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, a także polegających na promowaniu usług Administratora oraz zarządzaniu usługami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
                f) w prawnie uzasadnionych interesach Administratora, w szczególności w celach archiwizacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania danych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 4. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika będą powiązane kapitałowo lub organizacyjnie z Administratorem danych osobowych oraz współpracujące z Administratorem podmioty świadczące usługi zabudowy meblowej, pośrednictwa kredytowego, usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, ubezpieczenia nieruchomości.

 5. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 6. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych bądź do momentu, w którym dalsze przetwarzanie danych osobowych Użytkownika okaże się zbędne z punktu widzenia celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

 7. W przypadku skorzystania z Serwisu, w szczególności z formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie, Administrator przetwarza następujące dane Użytkownika:
  a) imię i nazwisko,
  b)   telefon,
  c)   e-mail,
  d)   dane adresowe.

 8. Podanie przez Użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednocześnie informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest warunkiem umożliwienia przedstawienia oferty usług świadczonych przez Administratora lub podmioty powiązane kapitałowo, bądź organizacyjnie z Administratorem.

IV. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

V. POLITYKA COOKIES
 1. Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie, automatycznie zbierane są Pliki cookies.

 2. W Plikach cookies przechowywane są podstawowe informacje o Użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści umieszczonych w Serwisie.

 3. Informacje przechowywane w Plikach cookies służą między innymi do rejestrowania preferencji Użytkowników, dostosowania Serwisu do preferencji Użytkownika, tworzenia statystyk.

 4. Użytkownik ma prawo do zaprzestania dostarczania Administratorowi informacji w ramach Plików cookies. Aby tego dokonać, Użytkownik zobowiązany jest zmienić ustawienia w aktualnie używanej przeglądarce internetowej.

 5. Administrator w ramach Serwisu stosuje trzy rodzaje Plików cookies:`````````
              a) pliki tymczasowe (session cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
              b) pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika (permanent cookies),
              c) pliki podmiotów trzecich (Third parties cookies), zbierane za pomocą m.in. pikseli Facebook.

 6. Administrator informuje, że stosowanie przez Użytkownika ograniczeń w zamieszczaniu Plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 7. Pliki cookies Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów biznesowych.

 1. Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie, automatycznie zbierane są Pliki cookies.

 2. W Plikach cookies przechowywane są podstawowe informacje o Użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści umieszczonych w Serwisie.

 3. Informacje przechowywane w Plikach cookies służą między innymi do rejestrowania preferencji Użytkowników, dostosowania Serwisu do preferencji Użytkownika, tworzenia statystyk.

 4. Użytkownik ma prawo do zaprzestania dostarczania Administratorowi informacji w ramach Plików cookies. Aby tego dokonać, Użytkownik zobowiązany jest zmienić ustawienia w aktualnie używanej przeglądarce internetowej.

 5. Administrator w ramach Serwisu stosuje trzy rodzaje Plików cookies:`
              a) pliki tymczasowe (session cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
              b) pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika (permanent cookies),
              c) pliki podmiotów trzecich (Third parties cookies), zbierane za pomocą m.in. pikseli Facebook.

 6. Administrator informuje, że stosowanie przez Użytkownika ograniczeń w zamieszczaniu Plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 7. Pliki cookies Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów biznesowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Przetwarzane dane Administrator zabezpiecza za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Dane Użytkowników są zabezpieczone przed bezprawnym zniszczeniem, zmianą, utratą, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w każdym czasie.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

bottom of page